Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε» με την από 17/01/2019 απόφαση του ΚΑΛΕΙ τους Μετόχους της εταιρείας όπως, την 07η/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14μμ, συνέλθουν οι κ.κ. Μέτοχοι σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας στη θέση Σούρεζα του Δήμου Φυλής Αττικής. Δείτε τα θέματα της συζήτηση στο PDF.