Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε» με την από 10η Σεπτεμβρίου 2018 απόφασή του, ΚΑΛΕΙ τους κ.κ Μετόχους της εταιρείας όπως, την 23η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00, συνέλθουν σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας στη θέση Σούρεζα του Δήμου Φυλής Αττικής. Δείτε τα θέματα της συζήτηση στο PDF.