1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρία «ATTRACTION Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αττική, Θέση Σουρέζα-Φυλή, ΤΚ 13341, με ΑΦΜ 998939046, και στοιχεία επικοινωνίας: Τηλ. 210 5512500, email: info@mantisgroup.gr, (εφεξής «Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό, για τον οποίο ισχύουν οι όροι συμμετοχής που ακολουθούν.

1.2. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί υπό την επιμέλεια της ως άνω διοργανώτριας «ATTRACTION Α.Ε.», , η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση του διαγωνισμού και τη διεξαγωγή της κλήρωσης

1.3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ο Διοργανωτής θα διεξάγει τον διαγωνισμό μέσω των Σελίδων του στο Facebook: «Τσίπουρο Καλαϊτζή» (@TsipouroKalaitzi) https://www.facebook.com/TsipouroKalaitzi, «Majuni» (@MajuniGreekBotanicalSpirit) https://www.facebook.com/MajuniGreekBotanicalSpirit, «KENTRI» (@KENTRIPremiumHoneySpirit) https://www.facebook.com/KENTRIPremiumHoneySpirit/, «Stichion» (@StichionMastihaSpirit) https://www.facebook.com/StichionMastihaSpirit, «Ron Cubay Greece» (@RonCubay.gr ) https://www.facebook.com/RonCubay.gr, (εφεξής «Σελίδες Facebook») και στο Instagram: “Tsipouro Kalaitzi” (@tsipouro.kalaitzi) https://www.instagram.com/tsipouro.kalaitzi/, “Majuni | The Botanical Spirit” (@majuni_botanical_spirit) https://www.instagram.com/majuni_botanical_spirit/, “KENTRI | Premium Honey Spirit” (@kentri_honey_spirit) https://www.instagram.com/kentri_honey_spirit/, “Stichion | Mastiha Spirit” (@stichion_mastiha_spirit) https://www.instagram.com/stichion_mastiha_spirit/, “Ron Cubay Greece” (@roncubay.gr) https://www.instagram.com/roncubay.gr/ (εφεξής «Σελίδες Instagram»).

2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1. Υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία είναι ο Διοργανωτής, όπως τα στοιχεία του αναλυτικά αναφέρονται αμέσως ανωτέρω στην παρ. 1. Ο εκτελών την επεξεργασία, όντας επιφορτισμένος με την επιμέλεια και τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο κατ’ εντολή και για λογαριασμό του υπευθύνου, δυνάμει της σύμβασής του με τον τελευταίο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ»).

2.2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει, μέσω του εκτελούντα, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του συγκεκριμένου διαγωνισμού, τα ονόματα χρηστών Instagram ή Facebook (username) όσων λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και θα παρέχει τα δώρα στους νικητές του εφόσον επικοινωνήσουν εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την παραλαβή του δώρου τους. Μετά την κλήρωση, τα ονόματα χρηστών που κληρώθηκαν, θα αναρτηθούν σε Instagram & Facebook post στις Σελίδες. Οι τυχεροί θα πρέπει να επικοινωνήσουν με μήνυμα μέσω του Instagram ή του Facebook με τις αντίστοιχες Σελίδες και να δηλώσουν το ονοματεπώνυμο, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και τη διεύθυνση στην οποία επιθυμούν να λάβουν το δώρο τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας διενεργείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη νομική βάση του άρθρου 6 παρ. 1 β’ (εκτέλεση σύμβασης/συναλλαγής) και του άρθρου 6 παρ. 1 γ’ ΓΚΠΔ (συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση). Δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ωστόσο στην περίπτωση που επιλέξετε να μην το πράξετε δεν θα έχετε τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό ή/και παραλαβής του δώρου σας, εφόσον είστε ένας εκ των νικητών.

2.3. Ο υπεύθυνος και εκτελών την επεξεργασία έχουν λάβει κάθε κατάλληλο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο για την πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό αυτό.
2.4. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των τυχερών της κλήρωσης, όπως αυτά θα δηλωθούν μέσω του μηνύματος τους στις Σελίδες, θα έχουν μόνο ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο εργαζόμενοι του υπευθύνου και του εκτελούντος, οι οποίοι έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβαστούν σε τρίτους αποδέκτες, με την επιφύλαξη τυχόν διοικητικών και δικαστικών αρχών. Πρόσβαση στο όνομα χρήστη και τις λοιπές δημόσια αναρτημένες πληροφορίες του λογαριασμού χρήστη του συμμετέχοντα έχει οποιοσδήποτε επισκεφτεί τις Σελίδες και τις δημοσιεύσεις του διαγωνισμού.

2.5. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν με ασφαλή και οριστικό τρόπο εντός τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της τελευταίας προθεσμίας παραλαβής των δώρων. Το αρχείο με τα ονόματα χρήστη, όσων δεν κληρώθηκαν διαγράφεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της κλήρωσης.

2.6. Οι συμμετέχοντες μπορούν οποτεδήποτε μέχρι τη διεξαγωγή της κλήρωσης, να αποσύρουν τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό ενημερώνοντας τους διοργανωτές, με αποτέλεσμα να μη συμπεριληφθούν στην κλήρωση.

2.7. Δυνάμει του ΓΚΠΔ έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή περιορισμού της επεξεργασίας, ενώ επιπλέον έχετε το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), (δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή). Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση του άρθρου 1 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mantisgroup.gr για τον υπεύθυνο και για τον εκτελούντα.
Οποιαδήποτε ενημέρωση των όρων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων θα εμφανίζεται εδώ. Τελευταία ενημέρωση στις 04/11/2021.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι ανεξάρτητη από την επεξεργασία που διενεργείται από τους παρόχους του Facebook και Instagram. Για την επεξεργασία δεδομένων σας από τους παρόχους αυτούς παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου τους.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από την Τετάρτη 19/10 και ώρα 15:00 Ελλάδας μέχρι την Παρασκευή 4/11 και ώρα 12:00 μ.μ. Ελλάδας. Μετά την ανωτέρω ημέρα και ώρα καμία συμμετοχή δεν θα ληφθεί υπόψη και δεν θα συμπεριληφθεί στην κλήρωση.

3.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων.

3.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Βασική προϋπόθεση είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει προσωπικό λογαριασμό χρήστη στο Instagram ή στο Facebook και κάνει follow ή like στην εκάστοτε σελίδα (https://www.facebook.com/TsipouroKalaitzi, https://www.facebook.com/MajuniGreekBotanicalSpirit, https://www.facebook.com/KENTRIPremiumHoneySpirit/, https://www.facebook.com/StichionMastihaSpirit, https://www.facebook.com/RonCubay.gr, https://www.instagram.com/tsipouro.kalaitzi/, https://www.instagram.com/majuni_botanical_spirit/, https://www.instagram.com/kentri_honey_spirit/, https://www.instagram.com/stichion_mastiha_spirit/, https://www.instagram.com/roncubay.gr/), να κάνει like στο αντίστοιχό post του διαγωνισμού και να κάνει tag στα σχόλια έναν φίλο του.
Προσβλητικά, υβριστικά ή γενικώς σχόλια που παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτων ή το νόμο ή τα χρηστά ήθη, θα διαγράφονται από τις Σελίδες και δεν θα λαμβάνουν μέρος στην κλήρωση.

3.4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

• ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Οι συμμετέχοντες δηλώνουν υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που δηλώνουν είναι αληθή, ώστε να μη δημιουργηθεί δυσκολία στην ταυτοποίηση τους εάν είναι τυχεροί. Εγγυώνται ότι παρέχουν αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό τους και τη συναίνεση συμμετοχής του στο διαγωνισμό.
• ΑΝΑΛΗΘΗ Ή ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Εάν ο συμμετέχων χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος θεωρείται ο ίδιος ο συμμετέχων. Ο Διοργανωτής δεν θα είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει οπουδήποτε αλλού τα ακριβή στοιχεία του συμμετέχοντα σε περίπτωση που αυτός κληρωθεί ανάμεσα στους νικητές.
• ΠΑΡΟΧΗ ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού πλην του ονοματεπωνύμου, τηλεφώνου επικοινωνίας και διεύθυνσης παραλαβής επάθλου για τους νικητές και σας ζητούμε να μην μας γνωστοποιείτε τέτοιου είδους πληροφορίες. Εάν παρόλα αυτά ο συμμετέχων δηλώσει περισσότερα από τα απαιτούμενα στοιχεία, ο Διοργανωτής θα ακολουθήσει και για αυτά την διαδικασία τήρησης και προστασίας όπως και για τα αναγκαία στοιχεία.
• ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειες τους που αφορούν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

3.5. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και των εταιριών του ομίλου της, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δευτέρου βαθμού.

3.6. ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση αφήνοντας σχόλιο και ακολουθώντας όλα τα προαναφερθέντα βήματα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό συμμετοχών/σχολίων που θα επιλέξει να υποβάλλει.

3.7. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
3.7.1. Οι χρήστες θα πρέπει να προβούν στην ζητούμενη από τη δημοσίευση ενέργεια. Με μόνη τη εκπλήρωση της ζητούμενης ενέργειας συμμετέχουν στην κλήρωση για τα δώρα του διαγωνισμού.
3.7.2. Η ολοκλήρωση της απαιτούμενης ενέργειας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων του διαγωνισμού. Ο Συμμετέχων μπορεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή του οποτεδήποτε μέχρι την ώρα της κλήρωσης, ενημερώνοντας τους διοργανωτές).
3.7.3. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μην αναρτήσει ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιοδήποτε σχόλιο με παράνομο, προσβλητικό ή υβριστικό περιεχόμενο, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης που το υπέβαλε δεν θα συμπεριληφθεί στην κλήρωση. Για το λόγο αυτό καλούνται οι χρήστες να μη δημοσιεύουν σχόλια με τέτοιο περιεχόμενο.
3.7.4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν επιφέρει καμία υποχρέωση ή επιβάρυνση στο χρήστη, εκτός της τήρησης των κανόνων του Facebook και του Instagram και της ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, που επιβάλλουν την αποφυγή δημοσίευσης παράνομου, υβριστικού ή προσβλητικού περιεχομένου.
3.7.5. Ο Διοργανωτής δίνει την ευκαιρία σε πέντε (5) τυχερούς – κατόπιν κλήρωσης – (1 θα αναδειχθεί από τον διαγωνισμό της Σελίδας Instagram https://www.instagram.com/tsipouro.kalaitzi/ και Facebook https://www.facebook.com/TsipouroKalaitzi/, 1 θα αναδειχθεί από τον διαγωνισμό της Σελίδας Instagram https://www.instagram.com/majuni_botanical_spirit/ και Facebook
https://www.facebook.com/MajuniGreekBotanicalSpirit, 1 θα αναδειχθεί από τον διαγωνισμό της Σελίδας Instagram https://www.instagram.com/kentri_honey_spirit/ και Facebook https://www.facebook.com/KENTRIPremiumHoneySpirit/, 1 θα αναδειχθεί από τον διαγωνισμό της Σελίδας Instagram https://www.instagram.com/stichion_mastiha_spirit/και Facebook https://www.facebook.com/StichionMastihaSpirit και 1 θα αναδειχθεί από τον διαγωνισμό της Σελίδας Instagram https://www.instagram.com/roncubay.gr/και Facebook https://www.facebook.com/RonCubay.gr), να διεκδικήσουν από μια διπλή πρόσκληση, διημέρου για το Athens Bar Show 2022. Ο κάθε νικητής του διαγωνισμού θα παραλάβει από μια διπλή πρόσκληση, διημέρου.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4.1. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Η κλήρωση θα διενεργηθεί τη Παρασκευή 4/11/2022 με ηλεκτρονική κλήρωση.

4.2. ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Η κλήρωση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας κληρώσεων random.org, με τη συμμετοχή όλων των χρηστών που προέβησαν στην απαιτούμενη από τη δημοσίευση ενέργεια. Η πλατφόρμα διασφαλίζει την τυχαία επιλογή των τυχερών με τη χρήση μη επεξεργάσιμου αλγορίθμου ο οποίος κληρώνει τον κωδικό στον οποίο αντιστοιχίζεται η συμμετοχή του κάθε χρήστη. Θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές, ένας (1) ανά σελίδα Instagram και Facebook του αντίστοιχού brand, ο καθένας από τους οποίους θα κερδίσει δώρο που περιλαμβάνει μία (1) μια διπλή πρόσκληση, διημέρου για το Athens Bar Show 2022
4.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΩΝ
Η παραλαβή των δώρων των τυχερών θα γίνει κατόπιν αποστολής από τους ίδιους γραπτού μηνύματος στις Σελίδες, μέσω του Instagram ή του Facebook, στο οποίο θα πρέπει να δηλώσουν το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

4.4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΥΧΕΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού, δηλαδή το Instagram ή Facebook Profile (όνομα Χρήστη) θα ανακοινωθούν σε δημοσίευση στις Σελίδες του Διοργανωτή.

4.5. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ
Κατά την παράδοση του δώρου οι νικητές θα πρέπει να επιδείξουν οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοποίησης τους (όπως ενδεικτικά αστυνομική ή άλλη ταυτότητα, δίπλωμα, διαβατήριο) ή το μήνυμα που έλαβαν από τις Σελίδες.

4.6. ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΑ/ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ ΔΩΡΑ
Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν σε άλλον και να ανταλλαχτούν με χρήματα ή άλλα δώρα.
5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΡΟΥ
Μετά την παρέλευση δύο (2) ημερών από την ανάδειξη των νικητών το δικαίωμα παραλαβής δώρου των νικητών αυτόματα χάνεται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του Διοργανωτή στις περιπτώσεις μη εμφάνισης αυτών και μη δήλωσης αποδοχής του δώρου ή μη διεκδίκησης του δώρου για οποιοδήποτε λόγο (με την αντίστοιχη αποστολή άμεσου μηνύματος) ή άρνησης παραλαβής του δώρου ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιοδήποτε λόγο σύμφωνα με τα παραπάνω. Ο Διοργανωτής μετά τις παραπάνω προθεσμίες απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι τους αντίστοιχους νικητές.
6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο Διοργανωτής, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού και δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την πρόσβαση του Χρήστη στο διαδίκτυο. Δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε μόνιμη ή προσωρινή δυσλειτουργία του Instagram ή του Facebook, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της διενέργειας του Διαγωνισμού ή την μη αποθήκευση και δημοσίευση του σχολίου του χρήστη, ή την εκπρόθεσμη δημοσίευση του.
7. ΛΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των Δώρων κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων καθώς και των όρων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, όπως ανωτέρω προσδιορίζεται και για τους οποίους οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται επαρκώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.

9.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ
Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους «ΟΡΟΥΣ» κατά την διακριτική του ευχέρεια, ή να παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του διαγωνισμού, ή να ματαιώσει ή να μεταθέσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει τα δώρα του διαγωνισμού και να μεταβάλλει την ημέρα της κλήρωσης λόγω σπουδαίου λόγου. Κάθε τέτοια μεταβολή θα ανακοινώνεται ηλεκτρονικά στην Σελίδα του Διαχειριστή στο Instagram και στο Facebook. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται το ενδεχόμενο τέτοιων μεταβολών και δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης αξίωσης εξ αυτού του λόγου.
10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
10.1. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν σε πνεύμα καλής συνεργασίας μεταξύ του συμμετέχοντα και του προσωπικού του Διοργανωτή.
10.2. Για οποιαδήποτε διαφορά δεν επιλυθεί όπως παραπάνω, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο.

ΑΤΤRACTION ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ATHENS BAR